KHÔNG ĐỀ

             KHÔNG ĐỀ

 

Không hiểu đất nên nặng lời đồ đất

Đất nuôi ta đất nâng đỡ chở che.

Rồi một ngày ta về với đất

Tu một đời hoá đất dễ gì đâu?

                            Từ Dạ Linh