THỬ HỎI

 

THỬ HỎI

Nào ta đắc tội ai không

Hỏi ra cơ sự mênh mông rộng dài.

Một đời ngay thẳng thẳng ngay

Trừ gian diệt ác

Ta không hại người!

Nào ta đắc tội ai không

Trời xanh xanh thẳm

Muôn sông lỡ bồi.

Vẳng  đâu trống giục liên hồi

Ta nghe trong vắt những lời nước non.

Nào ta đắc tội ai không?

                              Từ Dạ Linh