LỜI CA GỌI NGƯỜI

 

LỜI CA GỌI NGƯỜI

Nào gió nào mây nào trăng nào nước
                    Câu chữ vô tình những mặt người nhòe ướt

Đôi lúc phả vào nhau những phỉnh dụ vô hồn

Đi hết dọc nỗi đời cần chi điều được mất

Ta trở về

Nơi đến một mình ta.

 

Mặt trời mọc mỗi ngày

Mặt trời đỏ

Trăng đến kỳ sáng tỏ niềm mong

Gió róng riết gieo nụ mầm khát vọng

Mặt trời nào cháy khát trong tim ta...

 

Trả cho gió cho mây cho trăng cho nước

Khản giọng một đời

Ta gọi mặt trời lên.

Đốt lửa tim gieo mầm khát vọng

Cô độc đời

Ta bước

Người ở đâu?

                                      Từ Dạ Linh