LẬP ĐÔNG

 

LẬP ĐÔNG

Tình em giờ đã lập đông

Bên tôi tuyết lạnh

Má hồng về đâu?

                  Từ Dạ Linh